Terms

Voorwaarden Liever prive


Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1.    Gebruiker: de natuurlijke persoon die op de Website van Liever prive een profiel heeft aangemaakt.
2.    Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die de Website van Liever prive bezoekt en/of gebruikt.
3.    Inschrijven: het aangaan van een Lidmaatschap door het aanmaken van een Profiel op de Website van Liever prive.
4.    Lidmaatschap: de overeenkomst tussen de Gebruiker en Liever prive op grond waarvan de Gebruiker toegang krijgt tot en het recht heeft gebruik te maken van de Website van Liever prive.
5.    Profiel: online weergave van een verzameling (persoon)gegevens toebehorend aan een bepaalde (fictieve) persoon, al dan niet opgeslagen in een database.
6.    Betaalde Diensten: voor het overige publiek afgeschermde onderdelen van de Website van Liever prive, welke onderdelen voor Gebruikers toegankelijk zijn tegen betaling van het daarvoor door Liever prive vastgestelde aantal Contactcredits.
7.    Contactcredits: Door Liever prive tegen betaling uitgegeven tegoed dat via de Website van Liever prive kan worden uitgegeven.
8.    Content: alle op de Website van Liever prive aanwezige informatie en gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot tekst, audio- en videobestanden, foto’s, afbeeldingen, data(bestanden), applicaties en overige software.
9.    Gebruikerscontent: alle door een Gebruiker op de Website van Liever prive geplaatste Content.
10.    Website van Liever prive: de website en de daartoe behorende databases, systemen en programma’s op het domein http://www.Liever prive.nl.


Artikel 2. Toepasselijkheid


1.    Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van Liever prive, alsmede op ieder gebruik van de website van Liever prive, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2.    Wanneer door Liever prive gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Gebruiker kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Liever prive onderhavige voorwaarden soepel toepast.
3.    Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Liever prive, voor de uitvoering waarvan derden (dienen te) worden betrokken.
4.    Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige voorwaarden of enige andere overeenkomst met Liever prive in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Liever prive vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
5.    Liever prive behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met toepasselijkheid van deze voorwaarden komen alle voorgaande voorwaarden te vervallen.

Artikel 3. Lidmaatschap en Profiel

1.    Iedere Bezoeker heeft de mogelijkheid een Profiel aan te maken op de Website van Liever prive. Daarbij dient de Bezoeker juiste en volledige informatie te verstrekken. Tevens dient de Bezoeker de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
2.    Liever prive is gerechtigd de inschrijving van de Bezoeker op ieder moment te controleren en daartoe overlegging van (een kopie van) het identiteitsbewijs van de Bezoeker te verlangen.
3.    Het Lidmaatschap en het Profiel is individueel, persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is de Gebruiker niet toegestaan meer dan 1 Profiel aan te maken.
4.    Het Lidmaatschap begint zodra Liever prive de inschrijving aan de Bezoeker heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt plaats door toezending van een activeringscode waarmee de Bezoeker zijn/haar Profiel kan activeren.
5.    Liever prive behoudt zich het recht voor een aanvraag tot Lidmaatschap, zonder opgaaf van reden, te weigeren.
6.    Het is van belang dat de Gebruiker het wachtwoord voor zijn/haar Profiel op een veilige plaats bewaart en geheim houdt.
7.    De Gebruiker dient Liever prive zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel ongeoorloofd gebruik van zijn/haar Profiel zodra de Gebruiker daarvan op de hoogte raakt.
8.    De Gebruiker gaat ermee akkoord dat alleen Gebruiker (jegens Liever prive en anderen) verantwoordelijk is voor alle activiteiten die op zijn/haar Profiel plaatsvinden.
9.    Om haar Gebruikers het allerbeste te kunnen bieden, past Liever prive haar Website mogelijk gedurende het Lidmaatschap aan. De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de door Liever prive verleende diensten van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker, kunnen veranderen.
10.    Als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing erkent de Gebruiker en gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Liever prive geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de verlening van bepaalde diensten en/of opties (al dan niet tijdelijk) kan stopzetten.
11.    De Gebruiker gaat ermee akkoord dat alleen de Gebruiker verantwoordelijk is (en dat Liever prive jegens de Gebruiker of derden geen verantwoordelijkheid draagt) voor enige niet-nakoming van de verplichtingen ingevolge onderhavige voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die Liever prive eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.
12.    Liever prive behoudt zich het recht voor een aanvraag tot Lidmaatschap, zonder opgaaf van reden, te weigeren.

Artikel 4. Gebruik van de Website van Liever prive

Liever prive verleent de Gebruiker bij deze toestemming om zich toegang te verstrekken tot de Website en diensten van Liever prive (hierna: “Diensten”) en deze te gebruiken op de hierna te vermelden voorwaarden. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat, indien hij/zij zich niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van (zijn/haar verplichtingen onder) de voorwaarden en Liever prive in dat geval gerechtigd is de overeenkomst met de Gebruiker te beëindigen zonder dat zij daarmee verplicht is tot enige schadevergoeding of restitutie van Contactcredits aan de Gebruiker.

Het is de Gebruiker niet toegestaan:
1.    de Website van Liever prive te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
2.    de Website van Liever prive te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
3.    de Website van Liever prive te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van Liever prive te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht;
4.    wederrechtelijk gebruik te maken van de Website van Liever prive of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde afbeeldingen;
5.    zodanig gebruik te maken van de Website van Liever prive dat de website daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
6.    om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Liever prive op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website van Liever prive te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot Content;
7.    om enig gedeelte van de Website van Liever prive en/of de daartoe behorende systemen, programma’s, diensten en/of technologie te wijzigen of aan te passen;
8.    om beveiliging gerelateerde onderdelen van de Website van Liever prive te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
9.    om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Liever prive ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Website van Liever prive of de daarop vervatte systemen, programma’s, diensten en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere:
1.    a. het weder verkopen van toegang tot de Website en/of de diensten van Liever prive op een andere website, met name met het doel om advertentie- en/of abonnementsinkomsten te genereren; en/of
2.    b. het verder verspreiden van de diensten, met name met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door Liever prive gedreven ondernemingsactiviteiten;
10.    op een andere website dan de Website van Liever prive gebruik te maken van Content zonder op dezelfde webpagina een opvallende link op te nemen die terug linkt naar de website van Liever prive;
11.    om Content of (persoon)gegevens aangaande de Gebruikers van de Website van Liever prive (al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem) te verzamelen of te vergaren.

Artikel 5. Gebruikerscontent

1.    De Gebruiker is verantwoordelijk voor door hem/haar geplaatste Gebruikerscontent en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan op de Website van Liever prive. Liever prive onderschrijft de Gebruikerscontent en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met Gebruikerscontent af.
2.    De Gebruiker verklaart en garandeert dat de Gebruiker over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, in- en toestemmingen beschikt met betrekking tot de door hem/haar geplaatste Gebruikerscontent en dat de Gebruiker daarover gedurende zijn/haar gebruik van de diensten zal blijven beschikken.
3.    De gedragingen van de Gebruiker op de Website van Liever prive alsmede eventuele Gebruikerscontent dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving, alsmede aan de gebruiksrichtlijnen van Liever prive, zoals deze door Liever prive op haar website of anderszins aan de Gebruiker kenbaar worden gemaakt.
4.    De Gebruiker gaat ermee akkoord geen Content op de website van Liever prive te plaatsen of naar de website van Liever prive te uploaden met een inhoud die de Gebruiker in het land waarin Gebruiker woonachtig is niet in bezit mag hebben of die Liever prive in verband met de verlening van de diensten niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.
5.    De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij geen Content naar de website van Liever prive zal uploaden of op de Website van Liever prive zal plaatsen waarop (eigendom)rechten van derden rusten, tenzij de Gebruiker over een daartoe strekkende licentie of schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt om de Content op de Website van Liever prive.
6.    Liever prive behoudt zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of Gebruikerscontent aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet, en kan Gebruikerscontent, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, verwijderen.
7.    De Gebruiker begrijpt en erkent dat de Gebruiker bij het gebruik van de Website van Liever prive en de daarop aangeboden Diensten eventueel kan worden blootgesteld aan Gebruikerscontent die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor de Gebruiker is. De Gebruiker doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover de Gebruiker (eventueel) met betrekking tot de betreffende Gebruikerscontent jegens Liever prive beschikt.
8.    De Gebruiker vrijwaart Liever prive van alle aanspraken van derden met betrekking tot door de betreffende Gebruiker geplaatste Gebruikerscontent.


Artikel 6. Aanschaf en gebruik van Online Contactcredits


1.    Via de Website van Liever prive aangeschafte Contactcredits worden direct aan het Profiel van de Gebruiker toegevoegd en kunnen direct worden gebruikt. Betaling van Contactcredits geschiedt vooraf op een door Liever prive aan te geven wijze.
2.    Met de Contactcredits betaalt de Gebruiker voor bepaalde Betaalde Diensten. Contactcredits kunnen slechts op de Website van Liever prive worden gebruikt.
3.    Indien het Profiel van de Gebruiker, al dan niet door Liever prive en om wat voor reden dan ook, wordt beëindigd, geblokkeerd of niet langer wordt gebruikt, vindt geen restitutie van ongebruikte Contactcredits plaats.

Artikel 7. Uitsluiting van garanties

1.    De diensten worden verleend in de toestand waarin deze zich bevinden. Liever prive geeft met betrekking daartoe aan de Gebruiker geen enkele garantie of conformiteit af.
2.    Met name verklaart of garandeert Liever prive jegens de Gebruiker niet dat:
1.    a. het Lidmaatschap resulteert in het vinden van een (geschikte) partner of een (succesvolle) relatie;
2.    b. de op de Website van Liever prive gepubliceerde (Gebruikers)Content juist en/of volledig is dan wel geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt;
3.    c. het gebruik van de diensten aan de eisen of verwachtingen van de Gebruiker zal voldoen;
4.    d. het gebruik van de diensten onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen;
5.    e. eventuele door de Gebruiker ten gevolge van het gebruik van de diensten verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn; en/of
6.    f. fouten in de werking of functionaliteit van als onderdeel van de diensten aan de Gebruiker verstrekte software zullen worden hersteld.

Artikel 8. Beëindiging van het Lidmaatschap

1.    Indien de Gebruiker het Lidmaatschap met Liever prive wenst te beëindigen, dan kan dat te allen tijde door middel van:
1.    a. Kennisgeving door middel van e-mail aan Liever prive; of
2.    b. het opzeggen van zijn/haar online Profiel.
2.    Indien de Gebruiker niet voldoet aan de overeengekomen voorwaarden is Liever prive gerechtigd zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een Profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een Profiel tijdelijk of definitief te blokkeren, een Gebruiker tijdelijk of definitief de toegang tot de Website van Liever prive te ontzeggen en/of het Lidmaatschap te beëindigen. Daarnaast is Liever prive te allen tijde gerechtigd om het Lidmaatschap van de Gebruiker te beëindigen dan wel zijn/haar profiel geheel of gedeeltelijk te blokkeren, verwijderen of te wijzigen, indien:
1.    a. Liever prive daartoe op grond van de wet verplicht is (bijvoorbeeld als de verlening van de diensten aan de Gebruiker onrechtmatig is of wordt);
2.    b. Liever prive ertoe overgaat om geen Diensten meer te verlenen aan Gebruikers in het land waarin desbetreffende Gebruiker woonachtig is of van waaruit de Gebruiker van de diensten gebruikmaakt; en/of
3.    c. de verlening van de diensten aan de Gebruiker door Liever prive naar de mening van Liever prive niet langer commercieel haalbaar is.
3.    3. Indien Liever prive besluit een Lidmaatschap op grond van lid 2 van dit artikel te beëindigen, een Profiel tijdelijk of definitief te blokkeren en/of een Gebruiker tijdelijk of definitief de toegang tot de Website van Liever prive te ontzeggen, is Liever prive geen schadevergoeding aan de Gebruiker verschuldigd, noch vindt er in dat geval restitutie van Contactcredits plaats.

Artikel 9. Aansprakelijkheidsbeperking

1.    Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Liever prive, is Liever prive niet aansprakelijk voor (de gevolgen van):
1.    a. schade (lichamelijk en geestelijk letsel daaronder mede begrepen) als gevolg van het contact met andere Gebruikers;
2.    b. ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van het Lidmaatschap;
3.    c. gedrag van andere Gebruikers of derden als gevolg van of in verband met het Lidmaatschap of gebruik van de Website van Liever prive;
4.    d. gebruikmaking van op de Website van Liever prive gepubliceerde Content;
5.    e. verlies van een logincode en/of wachtwoord dan wel voor onrechtmatig gebruik van het Profiel of de identiteit van de Gebruiker;
6.    f. het gebruik door andere Gebruikers en overige derden van door een Gebruiker op de Website van Liever prive gepubliceerde of via de Website van Liever prive verzonden informatie en/of Content;
7.    g. uitval en/of onbereikbaarheid van de Website van Liever prive, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens en/of de gevolgen van (elektronische) storingen.
2.    De aansprakelijkheid van Liever prive is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en tot ten hoogste een bedrag van ten hoogste € 1.000,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak. Liever prive is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies.


Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

1.    Op alle door opdrachtnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2.    Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Liever prive, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Liever prive met de Gebruiker kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Deze voorwaarden gelden voor alle geregistreerde van de website www.Liever prive.nl

1: Credit systeem:
1.    Omdat Liever prive geloofd dat er pas voor iets betaald hoeft te worden als men het gebruikt betaal je bij ons geen dure abonnementen waar je maand in maand uit aan vast zit. Liever prive heeft hierom een contactcredit systeem ontworpen waarmee je enkel betaald voor het daadwerkelijke contact.
2.    U kunt zelf bepalen hoeveel Contactcredits u koopt. Per 100 Contactcredits betaald u € 1,50 en hoe meer Contactcredits je in 1 keer koopt des te meer Contactcredits u als bonus erbij krijgt zoals je in de volgende tabel kunt zien:
3.    Liever prive is niet verantwoordelijk voor de geplaatste profielen. Het is dan ook mogelijk dat er fictieve profielen tussen staan. In dit geval is een fysieke afspraak niet mogelijk.
4.    Je ziet hierboven dat u bij de grotere pakketten nog meer gratis Contactcredits krijgt. Uiteraard krijg je bij de kleinere pakketten ook extra Contactcredits van ons cadeau.
5.    Per verzonden mail gaan er 75 Contactcredits af van uw totaal. De ontvangen berichten zijn geheel gratis.  Per flirt gaan er 30 Contactcredits af. Per cadeau worden er 100 credits afgetrokken